Kære medlemmer tak for at I støttede vores arbejde i 2019-20, vedhæftet finder du den skriftlige årsrapport, hvis du ikke havde mulighed for ar deltage d. 10/3 , så har vi lagt slides fra de fire indlæg ind på vores hjemmeside: http://www.susaalaug.dk/.

  1. Årsberetningen  af  formanden
  2. ”Kontrol af spildevand og overløb fra rensningsanlæg i Faxe Kommune”. V/Marianne Almindsø Andersen, Faxe Kommune.
  3. ”Ekkolod i jolle afslører jyske vandløbs tilstand”. V/Steen Rasmussen, Danske Vandløb.
  4.  ”Behov og krav til opdaterede vandløbsregulativer”. V/Erik Blegmand Hansen, Vkst.

Vi tager nu fat på de kommende års arbejde med at få sikret at vore drænsystemer kan afvande tilstrækkeligt til at sikre plantevæksten optimale forhold og undgå tabsgivende oversvømmelser—–

generalforsamling 2019-2020

2020 genralfosamling endelig

———————————————————————————————————————————————————-

julebrev 2020 medlemmer

Julebrev kommuner 2020

Nyhedsbrev!

Kære medlemmer, vi har i det sidste års tid haft løbende haft kontakt med Ringsted kommune vedrørende behov for at få opdateret vandløbsregulativerne, da f.eks. regulativet for Ringsted Å ikke er lovligt ifølge den gældende vandløbslov. Kommunen har besluttet at der skal udarbejdes nye regulativer og har derfor på deres hjemmeside: https://ringsted.dk/revision-og-fornyelse-af-regulativer-offentlige-vandloeb-og-soeer beskrevet forløbet for fremsættelse og godkendelse af de reviderede vandløbsregulativer. Listen over hvilke vandløb det drejer sig om ses her: https://ringsted.dk/regulativrevision-opmaaling-af-vandloeb.

Vi i Ålauget har udsendt breve til samtlige lodsejerne langs Ringsted Å, og opfordret til at ejeren markere deres drænudløb, hvorefter Kommunen vil ind måle koten for drænudløbet, hvilket er vigtigt, fordi det så i nye regulativer kan sikre at vandløbsbunden ligger under drænrørenes udløb.

I kommunens vejledning er der også angivet hvordan drænudløbene i andre vandløb kan blive registret i de nye regulativer, så benyt muligheden for at markere drænudløbenes placering, og derved sikre at drænudløbene i fremtiden ligger højere end vandløbets regulativmæssige bundkote.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udnyt chancen! få et betalt andehul/minivådområde

Minivådområder 21062018

———————————————————————————————————————————————————-

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2018

generalforsamling 2019 endelig [Gemt automatisk]

27.02.2019 udg. 2 Oplæg om vandløbsforvaltning, Øvre Suså Vandl

2019 02 27_EHB_Øvre Suså Vandløbslaug_Spildevand


 

 


                            Kend dit nærmeste vandløb

Mere vand kræver mere handling   Øvre Suså Vandløbslaugs generalforsamling (002)

————————————————————————————————————————–

”online Vandstandsloggere”  

http://hydroinform.dk/Susaa.html

http://hydroinform.dk/Naestved.html

http://hydroinform.dk/Soroe.html

http://www.hydrometri.dk/hyd/

http://hydroinform.dk/Faxe.html

——————————————————————————————————

Dette link: http://www.altinget.dk/artikel/ktc-her-er-fup-og-fakta-om-vandloeb er en artikel bragt i ”Altinget” , der hvor politikere og meningsdannere henter information. Læst det og græm jer over hvad en KTC chef for Natur og Miljø kan skrive, ikke underligt at lokal- og landspolitikkerne ikke kan finde ud af hvad vi er nødt til at gøre, for ikke at drukne landbruget i  fremtiden .

——————————————————————————————————–

LIFE-ansøgning

Næstved Kommune har indsendt en LIFE-ansøgning til EU om medfinansiering af et vandløbsprojekt i Susåen. Projektet vil blandt andet skabe ændrede faldforhold på dele af Nedre Suså og dermed forbedre forholdene for fisk og smådyr i Susåen.

LIFE-ansøgningen kan hentes ved at klikke på dette link – LIFE-ansøgning

—————————————————————————————————————

VandløbsApp

Den 16. oktober 2015

Næstved Kommune har i samarbejde med Orbicon samlet alle kommunens offentlige vandløb i en database. Databasen indeholder regulativmæssige oplysninger om de enkelte vandløb. Ved hjælp af app’en kan du på baggrund af din aktuelle position finde frem til de regulativmæssige bestemmelser for præcise vandløbslokaliteter.

Oplysningerne kan ses på en tablet eller smartphone via applikationen OrbiVapp.

OrbiVapp kan hentes gratis i Google Play. Du kan se hvordan du installerer app’en på din tablet eller smartphone her ved at hente vejledningen.
Foreløbig findes applikationen kun til Android.

———————————————————————

SMS-besked om vandløbsvedligeholdelse

Som borger kan du nu få besked via din mobiltelefon når der foretages grødeskæring i de offentlige vandløb. For at få besked skal du tilmelde dig vores nye SMS-tjeneste. Du kan tilmelde dig på følgende hjemmeside:

Tilmelding til SMS-tjeneste

Du bliver bedt om at indtaste dit navn, emailadresse og/eller mobilnummer. Hvis du indtaster både emailadresse og mobilnummer vil du få besked begge steder. Første gang du tilmelder dig vil du få tilsendt en kode for at komme videre med tilmeldingen.
Herefter skal du vælge, hvilke vandløb du ønsker at modtage nyheder om. Du vælger vandløbet ved at klikke på det på kortet. Når vandløbet er valgt skifter det farve fra rød til grøn. Husk at godkende dine valg af vandløb.
Bemærk at du kan skifte kortet til fuldskærm ved at klikke på det firkantede ikon til venstre på siden. Skift tilbage til normal visning ved at klikke på ikonet igen.

God fornøjelse

———————————————————————————————————

Øvre Suså Vandløbslaug dækker følgende vandløb:

Den øvre del af Suså’en med alle tilstødende sidevandløb herunder Ringsted Å mfl. og bagved liggende vand fødesystemer til disse i Næstved -, Faxe -, Ringsted og Sorø Kommuner.

For program samt yderligere information henvises til vores hjemmeside  www.susaalaug.dk

————————————————————————————————————————-

Målet for ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG:

At varetager medlemmernes afvandingsinteresser, i Øvre Suså, med tilstødende vandløb og bagved liggende fødesystemer, beliggende i Næstved-, Faxe-, Ringsted og Sorø Kommune.

Herunder at sikre tilfredsstillende afvanding af vandløbets tilstødende arealer, parcelhusgrunde, samt skov- og landbrugsjord.

Gennem løbende dialog med kommunale vandløbsmyndigheder om drift og vedligeholdelse med baggrund i gældende vandløbsregulativer, samt deltager aktivt i øvrige planer, herunder varetage vandafledningens konsekvenser for Karrebæk Fjord, fredning af arealer, etablering af rekreative friluftsmuligheder langs vandløbene, herunder naturbeskyttelse, naturprojekter, mv.

______________________

Efter voldsomme oversvømmelser 2011-2012 blev der I februar 2012 afholdt stiftende generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug. Øvre Suså Vandløbslaug dækker Suså’ens forløb frem til Tystrup-Bavelse søerne samt de over 100 tilstødende vandløb til Suså’en.

Suså’ens 87 km lange løb afvander i alt 835 km2, og er næsten ansvarlig for alt tilløb til Karrebæk Fjord. Af dette er Næstvedkommunes vandafledning 40%, Faxe- 15%, Ringsted- 30% og Sorø- 15%. Susåen sikre foruden afvanding af jordbrugs- og boligarealer, vandudledningen fra flere af kommunernes store byer.

Øvre Suså Vandløbslaug dækker dermed en meget stor del af dette kæmpe store afvandingssystem. Oplandets grundejere og lodsejere, landmænd såvel som parcelhusejere, er afhængige af at Suså’en leder vandet væk fra deres ejendomme, og er derfor oplagte medlemmer af Øvre Suså Vandløbslaug. Gode afvandings betingelser er vigtige, enten man er bred ejer eller bagvedliggende jordbesidder i en eller anden form.

Øvre Suså Vandløbslaug varetager medlemmerne interesse via dialog med kommunerne og ved at følge op på vandløbsregulativer herunder kontrol og tilsyn, og i et vist omfang bistå de enkelte medlemmer, hvor der opstår afvandingsproblemer eller dialog med myndigheder.

Ålauget er underopdelt efter tilhørsforhold i de fire kommuner Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved, og formidler Kontakt og informationer til kommunerne, der hver især forvalter og vedligeholder vandløbene efter gældende love og regulativer. I særdeleshed vil ålauget øve indflydelse på udarbejdelse af de nye Vandløbsregulativer, som skal udarbejdes som en opfølgning på kommunernes indarbejdelse af nye vandplaner m.m. som regeringen har pålagt dem.

Med tilblivelsen af Øvre Suså Vandløbslaug er såvel de 4 kommuner, som medlemmerne orienteret om, hvem der repræsenterer Øvre Suså’s afvandingsinteresser, og hvem de skal henvende sig til hvor/når der er afvandingsproblemer m.m.

Medlemmerne har adgang til dialog med bestyrelsen om emner der falder ind under foreningens formål, og som har betydning for medlemmernes vandløbs interesser.

Interesse i medlemskab,  her!

         Tidligere indlæg fra forside, kan findes under faglige indlæg   

Posted in Ikke kategoriseret | Tagged | Leave a comment