Billedresultat for nisser og vandløb 

Rigtig glædelig jul!

Bestyrelsen ønsker alle, en glædelig Jul og et tørt nytår, for vi har godt nok fået regn i år, så at markerne sopper. Flere nåede hverken at få halmen bjærget eller at få sået al vintersæd—vores vandløb har simpelt hen ikke kunnet nå at dræne/fjerne nedbøren, og landskabet ligner det vi så tilbage i 2011 og 2012. Det tegner ikke godt for de såede marker, for med det høje vandspejl, er rødderne slet ikke kommet i dybden som sidste år, derfor er faren for øget kvælstofudvaskning tilstede.

For os i bestyrelsen har vandrådsarbejdet i 2017 været den domineret opgave, hvor vi med baggrund i et oplæg fra ministeriet, har skullet vurdere hvilke vandløb der skulle udgå af Vandområdeplanerne (VP2) eller om vandløbene fortsat skulle betegnes som naturlige vandløb. I så fald, skal de naturlige vandløb med tiden bringes op i tilstanden: “god naturtilstand”, med krav til indhold af såvel insekter, fisk, vandplanter og alger, en naturtilstand som Danmark har forpligtiget sig til at opnå ifølge EU’s vandrammedirektiv. Umiddelbart lyder det tiltalende at vore vandløb bringes i god naturtilsand, men det vil koste mange penge at sikre gode levesteder for såvel insekter, fisk, planter, alger, og samtidigt sikre en tilstrækkelig vandafledning så at vore drænsystemer kan bortlede de meget større vandmængder som den pågående klimaændring kræver. Langt de fleste af vore vandløb består jo af såvel, dybt nedskårede vandløb, vandløbsstrækninger uden fald, lange lige gravede strækninger, strækninger der ikke er optimale for naturtilstanden. Samtidigt beskriver og fastlægger de nugældende regulativer, bundkote, bund bredde, anlæg og årlig grødeskæring/vedligeholdelse, hvilket bestemmer hvor meget vand der kan bortledes. De nugældende regulativer lever ikke op til nutidens behov for vandafledning, og set i lyset af man ved at forskere har beregnet at der i 2050 skal der regnes med 30% større vandafledning end i dag på grund af klimaændringen, så er det en helt uholdbar situation vi kan se frem til.

Alle ved det: regeringen, ministerierne, kommunerne ligesom os borgere, klimaet ændre sig, konsekvenserne er kendte og beskrevet, vi mangler at regeringen træder i karakter, regulerer vandløbsloven og naturbeskyttelseslove, så at vore vandløb kan sikre såvel jordbrugets behov for et velfungerende drænsystem, som vandløb med et naturindhold afpasset til lokalitetens geografiske virkelighed/mulighed. Det er opgaven for jer, og for os i bestyrelsen, at formidle budskabet så det bliver hørt af vore lokalpolitikere, så kommunerne kan kommunikere budskab og kravet videre til Christiansborg.

Årets arbejde i vandrådene er nu slut, Kommunerne godkender vandrådenes indstilling, og fremsender indstilling til ministeriet inden 31/12. Organisationer, vandlaug, eller privatpersoner kan også inden nytår, indsende mindretalsindstillinger om vandløb der ikke bør indgå i vandområdeplanerne som “naturlige”. Ministeriet vil så i 2018 foretage den endelige dom over hvilke vandløb der på sigt skal opnå status/kvalitet som et “Naturligt Vandløb”, men krav om at vandløbene skal klimasikres, til at kunne aflede tilstrækkeligt til at vore marker drænes optimalt, så det ikke koster tab på grund af druknede marker — det udestår!

Kære medlem, bestyrelsen ønsker dig en Glædelig Jul og et Godt Nyt År, vi håber at se dig ved den årlige Generalforsamling d. 13 Marts kl. 18(sæt et kryds i kalenderen), hvor vi kan drøfte jeres tanker og krav til bestyrelsen i 2018.

   —————————————————————————————–

Kære vandløbsmedarbejdere og politiske udvalg, tak for samarbejdet i 2017 vi ser hen til et fortsat    resultatrigt 2018.

kære vandløbsmedarbejdere


Kend dit nærmeste vandløb

—————————————————————————————————————————————————–

 

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2016 

Præsentation 2017_web

 

Suså’ens betydning for jordbrugets indtjening efter 2018. v. Erik Hansen Blegmand, Gefion

   2017 03 03_EHB_Generalforsamling_Susåen

——————————————————————————————————————

Mere vand kræver mere handling   Øvre Suså Vandløbslaugs generalforsamling (002)

————————————————————————————————————————–

”online Vandstandsloggere”  

http://hydroinform.dk/Susaa.html

http://hydroinform.dk/Naestved.html

http://hydroinform.dk/Soroe.html

http://www.hydrometri.dk/hyd/

http://hydroinform.dk/Faxe.html

——————————————————————————————————

Dette link: http://www.altinget.dk/artikel/ktc-her-er-fup-og-fakta-om-vandloeb er en artikel bragt i ”Altinget” , der hvor politikere og meningsdannere henter information. Læst det og græm jer over hvad en KTC chef for Natur og Miljø kan skrive, ikke underligt at lokal- og landspolitikkerne ikke kan finde ud af hvad vi er nødt til at gøre, for ikke at drukne landbruget i  fremtiden .

——————————————————————————————————–

LIFE-ansøgning

Næstved Kommune har indsendt en LIFE-ansøgning til EU om medfinansiering af et vandløbsprojekt i Susåen. Projektet vil blandt andet skabe ændrede faldforhold på dele af Nedre Suså og dermed forbedre forholdene for fisk og smådyr i Susåen.

LIFE-ansøgningen kan hentes ved at klikke på dette link – LIFE-ansøgning

—————————————————————————————————————

VandløbsApp

Den 16. oktober 2015

Næstved Kommune har i samarbejde med Orbicon samlet alle kommunens offentlige vandløb i en database. Databasen indeholder regulativmæssige oplysninger om de enkelte vandløb. Ved hjælp af app’en kan du på baggrund af din aktuelle position finde frem til de regulativmæssige bestemmelser for præcise vandløbslokaliteter.

Oplysningerne kan ses på en tablet eller smartphone via applikationen OrbiVapp.

OrbiVapp kan hentes gratis i Google Play. Du kan se hvordan du installerer app’en på din tablet eller smartphone her ved at hente vejledningen.
Foreløbig findes applikationen kun til Android.

———————————————————————

SMS-besked om vandløbsvedligeholdelse

Som borger kan du nu få besked via din mobiltelefon når der foretages grødeskæring i de offentlige vandløb. For at få besked skal du tilmelde dig vores nye SMS-tjeneste. Du kan tilmelde dig på følgende hjemmeside:

Tilmelding til SMS-tjeneste

Du bliver bedt om at indtaste dit navn, emailadresse og/eller mobilnummer. Hvis du indtaster både emailadresse og mobilnummer vil du få besked begge steder. Første gang du tilmelder dig vil du få tilsendt en kode for at komme videre med tilmeldingen.
Herefter skal du vælge, hvilke vandløb du ønsker at modtage nyheder om. Du vælger vandløbet ved at klikke på det på kortet. Når vandløbet er valgt skifter det farve fra rød til grøn. Husk at godkende dine valg af vandløb.
Bemærk at du kan skifte kortet til fuldskærm ved at klikke på det firkantede ikon til venstre på siden. Skift tilbage til normal visning ved at klikke på ikonet igen.

God fornøjelse

———————————————————————————————————

Øvre Suså Vandløbslaug dækker følgende vandløb:

Den øvre del af Suså’en med alle tilstødende sidevandløb herunder Ringsted Å mfl. og bagved liggende vand fødesystemer til disse i Næstved -, Faxe -, Ringsted og Sorø Kommuner.

For program samt yderligere information henvises til vores hjemmeside  www.susaalaug.dk

————————————————————————————————————————-

Målet for ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG:

At varetager medlemmernes afvandingsinteresser, i Øvre Suså, med tilstødende vandløb og bagved liggende fødesystemer, beliggende i Næstved-, Faxe-, Ringsted og Sorø Kommune.

Herunder at sikre tilfredsstillende afvanding af vandløbets tilstødende arealer, parcelhusgrunde, samt skov- og landbrugsjord.

Gennem løbende dialog med kommunale vandløbsmyndigheder om drift og vedligeholdelse med baggrund i gældende vandløbsregulativer, samt deltager aktivt i øvrige planer, herunder varetage vandafledningens konsekvenser for Karrebæk Fjord, fredning af arealer, etablering af rekreative friluftsmuligheder langs vandløbene, herunder naturbeskyttelse, naturprojekter, mv.

______________________

Efter voldsomme oversvømmelser 2011-2012 blev der I februar 2012 afholdt stiftende generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug. Øvre Suså Vandløbslaug dækker Suså’ens forløb frem til Tystrup-Bavelse søerne samt de over 100 tilstødende vandløb til Suså’en.

Suså’ens 87 km lange løb afvander i alt 835 km2, og er næsten ansvarlig for alt tilløb til Karrebæk Fjord. Af dette er Næstvedkommunes vandafledning 40%, Faxe- 15%, Ringsted- 30% og Sorø- 15%. Susåen sikre foruden afvanding af jordbrugs- og boligarealer, vandudledningen fra flere af kommunernes store byer.

Øvre Suså Vandløbslaug dækker dermed en meget stor del af dette kæmpe store afvandingssystem. Oplandets grundejere og lodsejere, landmænd såvel som parcelhusejere, er afhængige af at Suså’en leder vandet væk fra deres ejendomme, og er derfor oplagte medlemmer af Øvre Suså Vandløbslaug. Gode afvandings betingelser er vigtige, enten man er bred ejer eller bagvedliggende jordbesidder i en eller anden form.

Øvre Suså Vandløbslaug varetager medlemmerne interesse via dialog med kommunerne og ved at følge op på vandløbsregulativer herunder kontrol og tilsyn, og i et vist omfang bistå de enkelte medlemmer, hvor der opstår afvandingsproblemer eller dialog med myndigheder.

Ålauget er underopdelt efter tilhørsforhold i de fire kommuner Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved, og formidler Kontakt og informationer til kommunerne, der hver især forvalter og vedligeholder vandløbene efter gældende love og regulativer. I særdeleshed vil ålauget øve indflydelse på udarbejdelse af de nye Vandløbsregulativer, som skal udarbejdes som en opfølgning på kommunernes indarbejdelse af nye vandplaner m.m. som regeringen har pålagt dem.

Med tilblivelsen af Øvre Suså Vandløbslaug er såvel de 4 kommuner, som medlemmerne orienteret om, hvem der repræsenterer Øvre Suså’s afvandingsinteresser, og hvem de skal henvende sig til hvor/når der er afvandingsproblemer m.m.

Medlemmerne har adgang til dialog med bestyrelsen om emner der falder ind under foreningens formål, og som har betydning for medlemmernes vandløbs interesser.

Interesse i medlemskab,  her!

         Tidligere indlæg fra forside, kan findes under faglige indlæg   

Posted in Ikke kategoriseret | Tagged | Leave a comment