Vedtægter

 

 

Vedtægter          

        Revideret 7/3 2014     

 

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er:

 

Øvre Suså Vandløbslaug

 

 

Binavn er:

 Vandløbslaug for Øvre Suså med tilstødende sidevandløb og bagved liggende fødesystemer beliggende i Næstved-, Faxe-, Ringsted og Sorø Kommune

 

 

§ 2. Formål

Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser.

 

Heri indgår bl.a. forhold til de offentlige vandløbsmyndigheder og specifikke vandløbsregulativer i de fire kommuner.

 

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, parcelhusgrunde, befæstede arealer og landbrugsjord.

 

Foreningen varetager medlemmernes vandløbsinteresser ved øvrige planer, herunder fredning, rekreative friluftsmuligheder langs vandløbene, naturbeskyttelse, naturprojekter, mv.

 

Interesserne varetages via dialog, opfølgning af vandløbsregulativer, kontrol, vejledning, og evt. juridisk- og teknisk bistand, etc.

 

 

§ 3. Opgaver

Foreningen skal søge indflydelse på vandløbsregulativer og forvaltningen af disse bl.a. gennem følgende opgaver og arbejde for:

– at vandløbsregulativer efterleves af vandløbsmyndigheden

– at fremsætte indsigelser og ændringsforslag, hvor vandløbsregulativerne ikke i   nødvendig omfang har den ønskede effekt for afledning af vand

– at iværksætte ekstraordinære tiltag, grødeskæring, oprensning og opmålinger efter                                         behov

– at støtte medlemmerne i forhold til vandløbsmyndigheder

– at arbejde for stabil vandføring i Susåsystemet i forbindelse med tilledning af     overfladevand, spildevand og drænvand

– at være kontaktorgan for henvendelser fra myndigheder, interesseorganisationer, mv.

 

§ 4. Medlemmer af foreningen

Foreningens medlemmer er private grundejere, som har vandløb på deres ejendom, eller lodsejere, som er afhængige af velfungerende afvandingsforhold fra deres ejendom i forhold til Susåsystemet.

Relevante hovedvandløb er nævnt i Bilag 1

 

 

 

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af medlemskredsen og er foreningens højeste myndighed.

Det er generalforsamlingen, som vælger foreningens bestyrelse. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 til 5 øvrige medlemmer

 

Generalforsamlingen afholdes i årets første kvartal.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres pr.e-mail eller brev senest 21 dage før generalforsamlingen.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 

 • Valg af stemmetællere.
 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Indkomne forslag.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse og suppleanter.
 • Valg af revisorer og suppleant.
 • Eventuelt.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kræver, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 15 % af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om det til formanden for foreningen. Formanden skal inden 14 dage drage omsorg for rettidig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

 

Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med almindeligt stemmeflertal (ordinære dagsorden).

 

Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ingen kan afgive mere end én stemme.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Kun skriftlige forslag, som er kommet rettidigt, kan vedtages på generalforsamlingen.

 

Der kan begæres skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem begærer det.

 

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør.

 

For at stemme til generalforsamlingen skal kontingentet for det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes, være betalt inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Der kan stemmes med max. 1 skriftlig fuldmagt pr. medlem på generalforsamlingen.

 

 

§ 6. Valg

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stemmes under ét på det antal medlemmer, der skal vælges.

 

Afstemningen er skriftlig.

 

På hver stemmeseddel skrives det antal medlemmer der skal vælges til bestyrelsen (halvdelen af medlemmer det første år, halvdelen det andet år).

 

Stemmesedler med færre eller flere personer er ugyldige. Bestyrelsesposterne går til de medlemmer, der har fået flest stemmer. De to næste i rækkefølgen bliver suppleanter.

 

Suppleanter vælges kun for et år.

Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv til ni medlemmer. Hertil vælges to suppleanter.

 

Det tilstræbes, at der vælges to repræsentanter for hver kommune til bestyrelsen.

 

Til bestyrelsen kan vælges alle, som er gyldigt medlem af foreningen.

 

Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling med en funktionsperiode på 2 år.

Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov.

Det tilstræbes at der afholdes møder forår og efterår i forbindelse med grødeskæring, oprensning og vandsyn. Medlemmerne orienteres om foreningens aktiviteter via e-mail.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen godkender årligt en beretning for foreningens virksomhed.

 

Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner bestyrelsen.

 

Foreningens udgiftsbilag attesteres af kasserer og et bestyrelsesmedlem.

 

Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.

 

Bestyrelsen skal konstituere sig senest 3 uger efter en generalforsamling.

 

Afgående formand skal indkalde den nye bestyrelse til konstituerende møde.

 

Bestyrelsen kan invitere lodsejere, eksperter og suppleanter til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden at disse har stemmeret.

 

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved ledighed og i afgående bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode.

 

Bestyrelsen fungerer som kontaktpersoner til vandløbsmyndigheder.

 

§ 8. Daglig ledelse

Foreningen ledes af formand og næstformand, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.

 

 

§ 9. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter, samt fører medlemsliste og restanceliste.

 

Kassereren skal senest den 30. januar aflevere revideret regnskab fra det foregående regnskabsår til foreningens formand. Bestyrelsen underskriver regnskabet.

 

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 10. Ikrafttræden/opløsning

Foreningen er funktionsdygtig, når bestyrelsen er konstitueret.

 

Foreningens opløsning skal vedtages på 2 følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers interval.

 

Ophør skal vedtages med 2/3 flertal af fremmødte afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 

 

Ved opløsning af foreningen kan bestyrelsen donere foreningens midler til en lokal almennyttig forening.

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Teestrup Forsamlingshus onsdag den 22. februar 2012

 

 

Dirigent:
.

Bestyrelse:

 

Medlem   af bestyrelse Kommune
Karsten Larsen Sorø
Peter Kristensen Ringsted
Michael Bentzen Ringsted
Henrik K. Madsen Faxe
Niels Henrik Andersen Faxe
 Peter Kjær Ringsted- Suppleant
Robert Madsen Faxe – Suppleant
Knud Erik Thonke Næstved
Charlotte Riegels Hjorth Næstved
 Finn Lautsen Næstved

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Suså Vandløbslaug                                                                                        Bilag 1

Oversigt over Øvre Susås vandløbssystemer, herunder kanaler, åer, søer, bække og mindre vandløb.

Kun hovedvandløb nævnes i Bilag 1 til vedtægterne, men de bagved liggende over 100 vandløb, søer mv. er omfattet af foreningens geografiske opland.

Foreningen omfatter både offentlige- og private vandløb.

 

 1. 1.      Susåen – fra udspring til indløb i Tystrup Sø

  Torpet Kanal – fra start til indløb i Bavelse Sø

 1. 2.      Næstved Kommune

Torpet Kanal

Svalebæk

Søbæk

(ca. 25 bagvedliggende vandløb)

 1. 3.      Faxe Kommune

Søbæk

Gillesbæk

Ornedbæk

(ca. 20 bagvedliggende vandløb)

 1. 4.      Ringsted Kommune

Sneslev Lilleå

Ringsted Å

(ca. 45 bagvedliggende vandløb)

 1. 5.      Sorø Kommune

Tuelå

(

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.