Hvem er vi

Så er vi godt på plads og i fuld gang!     

Målet for ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG:

At varetager medlemmernes afvandingsinteresser, i Øvre Suså, med tilstødende vandløb og bagved liggende fødesystemer, beliggende i Næstved-, Faxe-, Ringsted og Sorø Kommune.

Herunder at sikre tilfredsstillende afvanding af vandløbets tilstødende arealer, parcelhusgrunde, samt skov- og landbrugsjord.

Gennem løbende dialog med kommunale vandløbsmyndigheder om drift og vedligeholdelse med baggrund i gældende vandløbsregulativer, samt deltager aktivt i øvrige planer, herunder varetage vandafledningens konsekvenser for Karrebæk Fjord, fredning af arealer, etablering af rekreative friluftsmuligheder langs vandløbene, herunder naturbeskyttelse, naturprojekter, mv.

______________________

Efter voldsomme oversvømmelser 2011-2012 blev der I februar 2012 afholdt stiftende generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug. Øvre Suså Vandløbslaug dækker Suså’ens forløb frem til Tystrup-Bavelse søerne samt de over 100 tilstødende vandløb til Suså’en.

Suså’ens 87 km lange løb afvander i alt 835 km2, og er næsten ansvarlig for alt tilløb til Karrebæk Fjord. Af dette er Næstvedkommunes vandafledning 40%, Faxe- 15%, Ringsted- 30% og Sorø- 15%. Susåen sikre foruden afvanding af jordbrugs- og boligarealer, vandudledningen fra flere af kommunernes store byer.

Øvre Suså Vandløbslaug dækker dermed en meget stor del af dette kæmpe store afvandingssystem. Oplandets grundejere og lodsejere, landmænd såvel som parcelhusejere, er afhængige af at Suså’en leder vandet væk fra deres ejendomme, og er derfor oplagte medlemmer af Øvre Suså Vandløbslaug. Gode afvandings betingelser er vigtige, enten man er bred ejer eller bagvedliggende jordbesidder i en eller anden form.

Øvre Suså Vandløbslaug varetager medlemmerne interesse via dialog med kommunerne og ved at følge op på vandløbsregulativer herunder kontrol og tilsyn, og i et vist omfang bistå de enkelte medlemmer, hvor der opstår afvandingsproblemer eller dialog med myndigheder.

Ålauget er underopdelt efter tilhørsforhold i de fire kommuner Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved, og formidler Kontakt og informationer til kommunerne, der hver især forvalter og vedligeholder vandløbene efter gældende love og regulativer. I særdeleshed vil ålauget øve indflydelse på udarbejdelse af de nye Vandløbsregulativer, som skal udarbejdes som en opfølgning på kommunernes indarbejdelse af nye vandplaner m.m. som regeringen har pålagt dem.

Med tilblivelsen af Øvre Suså Vandløbslaug er såvel de 4 kommuner, som medlemmerne orienteret om, hvem der repræsenterer Øvre Suså’s afvandingsinteresser, og hvem de skal henvende sig til hvor/når der er afvandingsproblemer m.m.

Medlemmerne har adgang til dialog med bestyrelsen om emner der falder ind under foreningens formål, og som har betydning for medlemmernes vandløbs interesser.

 

 

Comments are closed.